ПОКАНА за Общо събрание на ТД “Буйна гора”

Logo-TD-sign3

До Членовете

На ТД „Буйна гора“

Гр. Разград

ПОКАНА

            На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, Чл. 22(1) от Устава на сдружение ТД „Буйна гора“ и с решение от 15.07.2021 г. Управителния съвет на сдружението свиква Общо събрание на 18.08.2021 г. (сряда) от 18:30 часа в гр. Разград, кафе-аперитив „Зайо Байо“ (сградата на Средношколско общежитие)  при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за отчетната 2020 година.
  2. Обсъждане и приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2020 година.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23  от Устава на сдружението, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 19:30 часа.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление – Разград, бул. „Княз Борис“, №76

17.07.2021 г. / Гр. Разград                               Председател:  Валя Георгиева

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории